Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de, in de laatste update van onze websites, brochures en offertes vermelde trainingen en diensten van Academie voor Motivatie en Gedragsverandering B.V. (hierna te noemen ‘AMG’).

Aanmelding trainingen

Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, dan wel middels ondertekend exemplaar van een aanbod/offerte. Telefonische aanmeldingen dienen met een inschrijfformulier dan wel ondertekend aanbod/offerte bevestigd te worden.

Inschrijving

Inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging door AMG.

Betaling

De tarieven op onze websites en in onze brochures zijn exclusief btw.

Bij incompany trainingen en diensten zijn locatie en catering niet bij onze tarieven inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Bij open trainingen (individuele inschrijvingen) zijn locatie- en cateringkosten wel inbegrepen.

AMG behoudt zich het recht voor om haar trainingstarieven aan te passen, tenzij het trainingstarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Indien deze aanpassing plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.

Facturering vindt plaats uiterlijk vier weken voor aanvang van de training. De betaling dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de training op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Indien AMG de factuur om welke reden dan ook niet tijdig heeft toegezonden, dan dient betaling binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Indien de opdrachtgever zich niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, behoudt AMG zich het recht voor de cursisten toegang tot de training te ontzeggen. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

Annuleringen en verschuivingen

Bij een incompany training geldt dat, als een dienst of training binnen een termijn van 30 tot 3 dagen voor aanvang door de opdrachtgever wordt geannuleerd, AMG 50% van het factuurbedrag berekend. Indien een dienst of training ná deze termijn wordt geannuleerd, of indien één of meerdere cursisten tijdens een training afwezig blijken te zijn, wordt 100% van het factuurbedrag berekend. In geval van verschuiving binnen 30 dagen tot 3 werkdagen voor aanvang van de dienst of training, wordt buiten het volledige factuurbedrag 25% van de prijs extra in rekening gebracht. Na deze termijn wordt buiten het volledige factuurbedrag 50% van de prijs extra in rekening gebracht. Eenmaal verschoven diensten of trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk per post of email worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van AMG.

Bij een open training (individuele inschrijving) geldt dat een deelnemer tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos kan annuleren of verschuiven. Bij annulering of verschuiving tot 3 werkdagen voor aanvang van de training ontvangt een deelnemer 50% van de deelnemersbijdrage retour. Bij annulering of verschuiving binnen 3 werkdagen voor aanvang, ontvangt de deelnemer geen deelnemersbijdrage retour.  Een deelnemer kan zich altijd kosteloos door een collega laten vervangen.

In geval van bijzondere omstandigheden kan AMG in positieve zin afwijken van deze regeling.

Trainingstijden en locatie

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de trainingstijden van AMG dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur. De training vindt bij voorkeur op locatie plaats. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zal de training online worden aangeboden op de afgesproken data.

Verhindering

AMG zal niet aansprakelijk zijn indien trainingen geen doorgang vinden om redenen welke buiten hun invloedsfeer liggen.

Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het samenwerkingsverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van training, dan zal AMG al het redelijke in het werk stellen om desbetreffende training, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht één en ander onmogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

AMG behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in de trainingsschema’s en/of trainingstijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling trainingen te annuleren. Opdrachtgever zal van annulering van een training uiterlijk twee weken voor de aanvang van de desbetreffende training door AMG schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde trainingskosten zullen in geval van annulering door AMG terstond en volledig worden gerestitueerd.

Auteursrecht

Documentatiemateriaal en alle overige door AMG in het kader van enige training of dienst verstrekte schriftelijke informatie, presentatiematerialen en audiovisuele materialen (al dan niet in digitale vorm), zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derden medegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AMG.

Cursisten wordt bij dezen een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht verleend om die producten, welke worden gebruikt in de training waaraan wordt deelgenomen, dan wel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de training, dan wel na beëindiging van de te verlenen dienst. Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verlenen AMG aan cursisten een niet-overdraagbare licentie om tijdens de training mondeling, handgeschreven dan wel gedrukte of anderszins vastgelegde instructies, aanwijzingen en rapporten, te gebruiken, doch niet voor het geven van trainingen en/of andere diensten, hetzij intern, hetzij extern.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.